SK | EN
 

 

Co Je 3d Tlac What Is 3d Printing 2 620x226

Čo je 3D tlač

3D tlač v sebe zahŕňa niekoľko spôsobov vytvárania objektov, ale v podstate ide o aditívnu výrobu (pridávanie materiálu). Dochádza k vrstveniu a spájaniu materiálov s cieľom vytvoriť objekt z 3D dát.

Spájanými materiálmi môžu byť rôzne typy plastov, živice, vosky, kovy alebo aj sklo a keramika. Jedna z najstarších metód 3D tlače stereolytografia bola vyvinutá už v polovici 80-tych rokov.

Vývoj 3D tlače

Tak ako väčšina nových technológií, aj 3D tlač bola dlho iba záležitosťou úzko špecializovaných odborov. Potenciál tejto technológie je však obrovský a tak si postupne nachádzala uplatnenie v stále nových odvetviach. Na začiatku to boli hlavne výskumné centrá, letecký alebo kozmický priemysel, kde inovácia je nevyhnutná a je otázkou prežitia. Ďalšími v rade boli strojársky a automobilový priemysel. Vo Formula 1 to umožnilo rýchle testovanie nových modelov monopostov, čo bol veľký posun vpred a výhoda pre konštruktérov.

Tak ako klesala cena 3D tlačiarní, rástla aj popularita 3D tlače. Dizajnéri a architekti veľmi rýchlo tiež pochopili prednosti tejto technológie. Jednoducho a rýchlo si vedeli otestovať nové tvarové riešenia svojich dizajnov. Namiesto týždňov alebo mesiacov, mali funkčný model za niekoľko hodín. Výrazne to znížilo náklady a uľahčilo vývoj nových produktov a ich prototypovanie. Dnes sa dokonca využíva na výrobu malých sérií výrobkov a do veľkej miery môže nahradiť aj tradičnú výrobu.

Dlho bolo problémom k masívnejšiemu rozšíreniu 3d tlače hlavne cena tlačiarní. Veľké firmy si chránili svoje patenty a tak brzdili rozvoj tejto technológie. Dôležitým krokom bolo sprístupnenie technológie FDM (Fused Deposition Modeling). Jej základom je ukladanie nataveného materiálu vo vrstvách na seba. Najčastejším taveným materiálom je ABS alebo PLA. Táto technológia je dnes tiež základom väčšiny 3D tlačiarní pre domácnosti.

Nemalú zá­slu­hu na roz­ší­re­ní 3D tla­čiar­ní mal Adrian Bowyer, kto­rý v ro­ku 2008 do­ká­zal z 3D tla­čiar­ne vy­tla­čiť no­vú 3D tla­čia­reň a svo­je di­zaj­ny nás­led­ne uvoľ­nil ako open sour­ce pod názvom RepRap. Zo sú­čias­tok v hod­no­te prib­liž­ne 300 EUR si tak mô­že svo­ju 3D tla­čia­reň zho­to­viť prak­tic­ky kto­koľ­vek, kto má aké-také technické znalosti a zručnosti. Medzi členmi RepRap komunity sa rozšírilo označenie pre túto technológiu nie ako FDM ale FFF (fused filament fabrication ). Bolo to hlavne z dôvodu ochrany a legálnosti, keďže FDM ako technológia je patentovaná firmou Stratasys.

Ďalším a prirodzeným krokom bude rozšírenie 3D tlače do domácností. Tak ako sa stali bežnou súčasťou domácností a kancelárií atramentové a neskôr laserové tlačiarne, tak pravdepodobne podobný osud čaká aj 3D tlačiarne. Dnes odborníci pripisujú vynálezu 3D tlačiarne podobný význam, ako internetu. Tak ako si dnes môžete vytlačiť akýkoľvek text, či obrázok, vo svete 3D tlače si budete môcť tlačiť reálne predmety.

Našim cieľom je aktívne prispievať k rozširovaniu a sprístupnovaniu tejto technológie. Pre novinky v tejto oblasti navštívte náš blog alebo si prebehnite náš Pinterest.

Využitie 3D tlače

Dnes je ešte stále táto technológia len na svojom začiatku a jej možnosti využitia neustále pribúdajú. Každým dňom sa zdokonaľuje, navrhujú sa nové tlačiarne a objavujú sa nové materiály, ktoré je možné tlačiť. V súčasnosti je ich viac než stovka, od rôznych typov plastov, skla, porcelánu, až po drahé kovy alebo zmesí, ktoré pripomínajú drevo. V závislosti od využitej technológie a materiálu je možné uspokojiť veľmi rôznorodé potreby a požiadavky jednotlivých odvetví.

Kam ďalej? Vytlačiť model | 3D model