SK | EN
 

 

POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním Vašej emailovej adresy (ďalej len „osobné údaje“) je právnym základom pre spracovanie údajov a je udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Združenie mladých podnikateľov Slovenska, so sídlom Gúgska 4126/115, 94002 Nové Zámky, IČO: 47469200, emailový kontakt: info@tvaroch.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zaradenie do databázy Prevádzkovateľa a zasielanie informácií zo sveta podnikania a akciách Prevádzkovateľa (newsletter), čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania Vášho záujmu o zasielanie newsletteru, teda po dobu trvania účelu spracúvania, pričom svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa (ak bude poverený), ktorým môže byť poskytovateľ technického riešenia pre zasielanie newsletteru alebo ktorý pre Prevádzkovateľa sám zabezpečuje správu newsletterových kampaní alebo správu jeho webových stránok a CRM systémov.

Ako dotknutá osoba máte predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak máte za to, že Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.