SK | EN
 

 

makerbot 3d photobooth printer

27 februára, 2013

V New Yorku si za pár minút môžete dať vytlačiť bustu

New York má ďal­šie lá­kad­lo pre tu­ris­tov. Spo­loč­nosť Ma­ker­Bot, vý­rob­ca 3D tla­čiar­ní, si v Man­hat­ta­ne ot­vo­ri­la ob­chod, kde si kaž­dý na poč­ka­nie mô­že dať zho­to­viť svoj 3D portrét. A ce­lé ho to vy­jde len na 25 do­lá­rov. Sta­čí sa usa­diť v špe­ciál­nej ka­bín­ke, kde sa nas­ke­nu­je va­ša hla­va z roz­lič­ných uh­lov, po­tom vám 3D tla­čia­reň za pár mi­nút vy­ho­to­ví plas­to­vú bus­tu.

Ne­dá sa oča­ká­vať, že by tá­to no­vá tech­no­ló­gia nah­ra­di­la sú­čas­ný spô­sob fo­tog­ra­fo­va­nia a tla­če, ale roz­hod­ne ide o za­ují­ma­vý ná­pad.

Zdroj: ITnews