SK | EN
 

 

delta maker 3d tlaciaren printer

27 februára, 2013

DeltaMaker – 3D tlačiareň so zaujímavým dizajnom

Tím konštruk­té­rov sa roz­ho­dol pri­niesť na trh za­ují­ma­vý kon­cept ele­gan­tnej a jed­no­du­chej 3D tla­čiar­ne s re­la­tív­ne sub­tíl­nou konštruk­ciou v tva­re hra­no­la s pod­sta­vou v tva­re tro­ju­hol­ní­ka a s veľ­mi dob­rým po­me­rom cel­ko­vých roz­me­rov k maximál­nej veľ­kos­ti tla­če­né­ho ob­jek­tu.

Tla­čia­reň, kto­rá dos­ta­la ná­zov Del­ta­Ma­ker, je skonštruo­va­ná z hli­ní­ko­vých pro­fi­lov a pre po­hyb tla­čo­vej hla­vy v pries­to­re vy­uží­va prin­cíp preb­ra­ný z ro­bo­ti­ky. Na po­lo­ho­va­nie tla­čo­vej hla­vy vy­uží­va tri ra­me­ná, po­hy­bu­jú­ce sa sme­rom na­hor a na­dol tak, že umož­ňu­jú umies­tne­nie cen­trál­ne­ho bo­du, kde sa na­chá­dza tla­čo­vá hla­va, kde­koľ­vek v do­siah­nu­teľ­nom pries­to­re. Plo­cha, na kto­rej je upev­ne­ná, zos­tá­va pri­tom stá­le vo vo­do rov­nej po­lo­he.

Obál­ka tla­če­né­ho ob­jek­tu má tvar val­ca s prie­me­rom 9″ (22,86 cm) a vý­škou 11″ (27,94 cm). 3D ob­jekt je vy­tvá­ra­ný po vrstvách s hrúb­kou 100 µm, te­da 0,1 mm. Del­ta­Ma­ker by mal pri­niesť pou­ží­va­te­ľo­vi prí­jem­ný po­cit nie­len z vý­sled­né­ho pro­duk­tu tla­če aj zo sa­mot­né­ho pro­ce­su je­ho vy­tvá­ra­nia. Pre­to je 3D ob­jekt vi­di­teľ­ný už po­čas tla­če z aké­ho­koľ­vek uh­la.

Zdroj: ITnews