SK | EN
 

 

AR 22 pištol 3D tlač

27 februára, 2013

Riziko 3D tlačiarní! Strelné zbrane

3D tla­čiar­ne sú trend, kto­rý sa bu­de pos­tup­ne ma­so­vo roz­ši­ro­vať. Tla­čiar­ne exis­tu­jú a v dneš­nej do­be sú aj znač­ne vy­uží­va­né, a ho­ci ich za­tiaľ ne­náj­de­me bež­ne v do­mác­nos­tiach, o pár ro­kov sa  si­tuácia mož­no zme­ní. 3D tlač je však už dnes za­ují­ma­vá svo­jím po­ten­ciá­lom. Špe­ku­lu­je sa o tla­če­ní jed­la a lo­gic­ky znie aj otáz­ka, či si bu­de­me tla­čiť aj zbra­ne.

Prin­cíp je po­mer­ne jed­no­du­chý – na tlač pot­re­bu­je­te tla­čia­reň a mo­del ob­jek­tu. Plast, kto­rý sa pou­ží­va pri tla­či, sa dnes dá kú­piť za 50 USD a mo­de­ly zbra­ní na vy­uži­tie v 3D tla­či už ta­kis­to exis­tu­jú. Ani my­šlien­ka vy­tla­čiť si zbraň nie je ni­čím re­vo­luč­ná, na inter­ne­te sa mô­že­te stret­núť s nie­koľ­ký­mi pou­ží­va­teľ­mi, kto­rí in­for­mu­jú o tom­to zá­me­re na svo­jich blo­goch. Sku­pi­na naz­va­ná De­fen­se Dis­tri­bu­ted ide eš­te o krok ďa­lej – mo­men­tál­ne zhro­maž­ďu­je ka­pi­tál na to, aby moh­la fun­kčnosť zbra­ne Wiki Weapon otes­to­vať.

Ho­ci sa ob­ja­vu­jú po­chyb­nos­ti, že sa expe­ri­ment sku­pi­ny De­fen­se Dis­tri­bu­ted skon­čí neús­peš­ne, idea tla­če­ných zbra­ní je za­ují­ma­vá nie­len z hľa­dis­ka mi­ni­ma­li­zo­va­nia vý­rob­ných nák­la­dov, ale aj z poh­ľa­du le­gis­la­tí­vy. Prav­da, aj dnes si mô­že do­ma vy­tvo­riť zbraň prak­tic­ky kto­koľ­vek – pot­reb­ný je iba vhod­ný ma­te­riál a ši­kov­nosť, no v prí­pa­de 3D tla­če sú po­žia­dav­ky na ši­kov­nosť pou­ží­va­te­ľa tak­mer nu­lo­vé. Plán zbra­ne si do­ká­že z inter­ne­tu stiah­nuť kaž­dý a o zvy­šok sa pos­ta­rá tla­čia­reň.

Prob­lé­mom však mô­že byť ma­te­riál. Väč­ši­na 3D tla­čiar­ní dnes vy­uží­va ABS plast. Ten ne­mu­sí byť dos­ta­toč­ne sil­ný, aby od­olal tla­ku a tep­lu, kto­rý sa tvo­rí po­čas streľ­by. As­poň teo­re­tic­ky. Ho­ci mu­ní­cia je de­fi­no­va­ná in­dexom SAA­MI a plast uve­de­nou od­ol­nos­ťou ne­dis­po­nu­je, reál­ny tlak, kto­rý sa pri streľ­be tvo­rí, je mno­hok­rát až o po­lo­vi­cu men­ší. Je však zrej­mé, že dneš­né zbra­ne zís­ka­né 3D tla­čou tak ma­jú po­mer­ne veľ­ké ri­zi­ko zly­ha­nia a nie sú vhod­né na dl­ho­do­bé pou­ží­va­nie – z poh­ľa­du zá­ko­na však stá­le ide o zbra­ne.

Si­tuácia sa bu­de ča­som me­niť. 3D tlač bu­de o 20 ro­kov dis­po­no­vať iný­mi štan­dar­dmi. Prav­de­po­dob­ne bu­de do­ko­na­lej­šia, ma­so­vo roz­ší­re­ná, ma­te­riál bu­de kva­lit­nej­ší a dá sa oča­ká­vať, že „vy­tla­če­né” zbra­ne už bu­dú bez prob­lé­mov pou­ži­teľ­né a bez­peč­né. Je zrej­mé, že na si­tuáciu bu­de mu­sieť rea­go­vať aj le­gis­la­tí­va – zbraň si to­tiž bu­de do­ma ve­dieť jed­no­du­cho vy­tvo­riť prak­tic­ky kaž­dý, aj dieťa.

Modely zbraní je možné si stiahnuť na DEFCAD.

Dokument venujúci sa tejto problematike

Zdroj: ITnews